Rhwydwaith WISE :: WISE Network

:: ARCHIF :: Gweithio tuag at ddigwyddiad cynaliadwy

EEAC 2013


Saesneg fydd iaith y gynhadledd.

GwahoddiadRhaglenLleoliadauNoddwyrCynaliadwyedd

Defnyddiau a Chyfryngau y CynhadleddAdborthCyswllt

 
Bydd cynhadledd yr EEAC yn gwneud pob ymdrech i fod yn gwbl gynaliadwy, o ddefnyddio cynnyrch lleol i geisio lleihau gwastraff. A wnewch chi nodi felly NA fyddwn yn darparu unrhyw waith papur i’r cynrychiolwyr sy’n dod. Os ydych yn dymuno cael copïau papur o unrhyw beth, a fyddech mor garedig â’u hargraffu.

Mae trefnwyr y Gynhadledd wedi ymrwymo i wneud y Gynhadledd yn ddigwyddiad mor gynaliadwy ag y bo modd, yn unol ag ISO 20121: 2012 trwy weithredu ar y Datganiad Digwyddiad Cynaladwyedd isod.

Bydd garbon yn cael ei wrthbwyso drwy blannu coed trwy weithio ar y cyd â Treeflights, bydd cwmnïau lleol o Rhwydwaith WISE yn darparu bwyd a dyfir yn lleol drwy gydol y Gynhadledd, a bydd ambell weithgaredd cynaliadwy arloesol yn digwydd.

Bydd pwyslais ar ddod â gwyddoniaeth, polisi a’r celfyddydau at ei gilydd, gyda dehongliad o ecosystemau trwy gelf yn cael ei ddarparu gan Pontio, ochr yn ochr â seminarau gan ymchwilwyr a gwneuthurwyr polisi.

Datganiad Digwyddiad Cynaladwy

Mae Cynhadledd Flynyddol EEAC 2013 yn gweithio tuag at gyflawni ISO 20121: 2012, y Safon Ryngwladol ar gyfer System Rheoli Cynaliadwyedd Digwyddiadau.

Pam ydym ni’n gwneud hyn?

Rydym yn newid ein byd ac mae goblygiadau sylweddol i bawb ynghlwm wrth hyn, ac nid yw trefnwyr digwyddiadau yn eithriad. Mae angen i ni ddeall y tueddiadau hyn a’r goblygiadau ar gyfer ein gwaith, ac yna gweithredu strategaethau i reoli ein gwaith mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Cafodd ISO 20121 ei ddatblygu ar gyfer digwyddiadau i ddarparu fframwaith o arferion da a diffinio’r gofynion ar gyfer system rheoli i sicrhau dull gweithredu parhaus a chytbwys sy’n cymryd gweithgarwch economaidd, cyfrifoldeb amgylcheddol a chynnydd cymdeithasol i ystyriaeth. Mae’n bwysig bod pob agwedd ar ein digwyddiadau yn gynaliadwy, ac dylai pob dewis, o drefniadau lleoliad a theithio hyd at gynnwys pecynnau’r cynrychiolwyr, fod mor ecolegol gyfrifol ag y bo modd.

Beth yw’r Nodweddion a Bendithion?

1. Bydd ISO 20121 helpu ein digwyddiadau i:

  • wella perfformiad cynaliadwy yn barhaus o fewn cyllidebau sydd ar gael
  • lleihau allyriadau carbon a gwastraff, gwella effeithlonrwydd adnoddau cadwyn gyflenwi gyfan y digwyddiad
  • gwella effeithiau cymdeithasol megis cyfranogiad cymunedol a chyflogaeth teg
  • buddsoddi lleol ddiogel i sicrhau hyfywedd tymor hir
  • gwella cyfathrebu a gwella cysylltiadau gyda rhanddeiliaid a chyflenwyr

2. Mae ardystio i ISO 20121 yn darparu:

  • sicrwydd parhaus bod ein system rheoli digwyddiadau yn cael eu dilyn ac yn effeithiol
  • ffocws ar gyfer gwelliant parhaus
  • sicrwydd annibynnol i randdeiliaid bod ein digwyddiadau yn cael eu rheoli mewn modd cynaliadwy
  • y gallu i gwrdd â galwadau cwsmeriaid ar gyfer digwyddiadau cynaliadwy
  • hygrededd ein honiad o ddarparu digwyddiad cynaliadwy

I bwy mae’r safon yn berthnasol?

Mae’r safon hon yn berthnasol i bob math o ddigwyddiadau ac yn berthnasol i:
Haen 1: Perchennog Digwyddiad: anunrhyw un sy’n comisiynu ac yn gyfrifol am reoli digwyddiad yn gyffredinol
Haen 2: Trefnydd y Digwyddiad: unrhyw un sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am reoli a chyflwyno digwyddiad
Haen 3: Cyflenwyr i’r digwyddiad: unrhyw sefydliad neu ddarparwyr nwyddau, gwasanaethau neu gyfleusterau unigol

Pa ddull yr ydym yn dilyn?

Cam 1 – Cynllun

diffinio polisi ac ymrwymiad i gynaliadwyedd; dynodi rhanddeiliaid a materion allweddol; gosod Dangosyddion Perfformiad Allweddol

Cam 2 – Gwneud

diffinio cyfrifoldebau; hyfforddi staff a sicrhau cymhwysedd; sicrhau bod adnoddau digonol i weithredu a gweithredu system rheoli; rheoli cadwyn gyflenwi

Cam 3 – Gwirio a Deddf

monitro, mesur a gwerthuso digwyddiad yn erbyn system ac amcanion rheoli, gwella perfformiad yn barhaus

Sut rydym yn cael ardystiad i ISO 20121?

Rydym yn cael archwiliad o’r system reoli cynlluniau, gweithredu ac adolygu gweithgareddau’r digwyddiad i gadarnhau a oedd y system yn bodloni gofynion ISO 20121. Pan fedrwn ddangos ein bod yn cydymffurfio i’r safon, caiff tystysgrif ISO 20121 yn cael ei ddyfarnu fydd yn ein galluogi i hawlio ein bod yn cydymffurfio ag ISO 20121 . Mae hyn yn rhoi sicrwydd ac yn ardystio ein holl ddigwyddiadau.
 


Noddwyr

EEAC CNC/NRW CYAC/WERH
Prifysgol Bangor University Rhwydwaith WISE Network


Os hoffech gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â:

Dr. Rosie Anthony, Gweinyddwr y Gynhadledd EEAC 2013
8 Alun Roberts, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2UW, UK. Ffôn: +44 (0) 7506 768 642