Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Dilysu cynnyrch encilio carbon cymunedol yn Kenya

Astudiaethau Achos, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS

Ru Hartwell, Director of Treeflights, talks to WISE Network.

Yn Treeflights rydym yn falch tu hwnt o’n partneriaeth gyda WISE gan ei fod wedi bod yn hanfodol o safbwynt ein helpu i ennill dyfarniad o £10,000 yn ddiweddar dan Gynllun Grantiau Ynni Glân Llywodraeth Cymru. Pwrpas y dyfarniad hwn yw sefydlu Prosiect Coedwig Menywod Bore a fydd yn plannu 50,000 o goed newydd mewn ardal o Kenya sydd wedi profi datgoedwigo difrifol” Ru Hartwell

Mae Treeflights yn gwmni di-elw yn Llanbedr Pont Steffan yn cynnig system wirfoddol o wrthbwyso carbon lle y gall cwmnïau neu unigolion dalu am brosiectau blannu coed neu amddiffyn coedwigoedd yn Kenya. Dosbarthir coed Cashiw i ffermwyr lleol i’w plannu ar eu tir eu hun. Mae’r coed hyn yn gallu gwrthsefyll sychder, yn tyfu’n gyflym ac yn cynhyrchu cnwd gwerthu defnyddiol, uchel mewn protein ar ôl cyn lleied â 4 blynedd.

Mae gan y ffermwyr ddiddordeb personol mewn sicrhau bod eu coed yn goroesi oherwydd eu bod yn rhoi incwm arall i’r gymuned heblaw am dorri eu coedwig bresennol i lawr er mwyn cynhyrchu golosg.

Rôl WISE yn y prosiect yw defnyddio data synhwyro o bell a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol i ddod o hyd i ardaloedd plannu coed ac i ddangos tyfiant coed dros amser.

Tir Kenya Landscape