Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Dolenni defnyddiol

 

Mae Rhwydwaith WISE yn rhoi mynediad rhwydd at arbenigedd i helpu fy musnes ddatblygu.

Rob Sleat, Envirogene

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru  Rhan o Lywodraeth Cymru ac yn rheoli darpariaeth rhaglenni Strwythurol yr UE yng Nghymru.

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)  Adran llywodraeth y DU sy’n gwneud polisi a deddfwriaeth, a gweithio gydag eraill i gyflawni polisïau.

Aelodau’r Cabinet, Y Llywodraeth  Yn arwain ar draws y Llywodraeth ar yr ymrwymiad i wneud datblygu cynaliadwy’n ganolog i bopeth y mae Llywodraeth yn wneud.

BEACON  Yn helpu busnesau i ddatblygu ffyrdd o drosi cnydau megis rhyg, ceirch a Miscanthus yn gynhyrchion, gan gynnwys fferyllol, cemegau, tanwydd a cholur.

SEACAMS (Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors)  Yn cynorthwyo’r sector arfordirol a morol i ehangu’n gynaliadwy drwy integreiddio cyfleoedd ymchwil a busnes.

ISD Yn fenter ledled Cymru sy’n helpu busnesau i helpu’u hunain. Trwy annog a chefnogi arloesedd trwy ddylunio, mae ISD yn ysgogi busnesau i sicrhau mantais gystadleuol yn fewnol ac, yn ei dro, i fod yn fwy cynaliadwy.

CNYC :: WCBC

CNYC Yn helpu sefydliadau i gynllunio atebion o ran newid ymddygiad. Gallant arwain at gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd. Mae ein tîm amlddisgyblaethol yn gweithio ar draws y sector masnachol ac yn cynnwys cyrff cyhoeddus a pholisi.

GIFT (Green Innovation Future Technologies)  Yn uwch-sgilio busnesau ac yn hyrwyddo datblygiad economaidd cynaliadwy drwy greu cyfleoedd i gydweithredu a dysgu trwy ddarparu hyfforddiant, rhwydweithio, trafodaethau ac arbenigedd.

KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth)  Yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Meistri Ymchwil a PhD), gyda phartneriaid busnesau allanol.

NISE

Cynhwysion Newydd o Echdyniadau Gwymon (NISE) Yn datblygu cadwyn gyflenwi gynaliadwy sy’n defnyddio gwymon o Gymru fel ffynhonnell naturiol o gynnyrch newydd o werth mawr i’r diwydiannau bwyd a chosmetigau.

NBHSF

Haidd Noeth fel Bwyd Iachus a Chynaliadwy Yn ddatblygu pob agwedd ar y gadwyn gyflenwad i haidd noeth, sy’n gnwd addawol iawn ond a gaiff ei esgeuluso yn y DU.

CAPACITATE-EA

CAPACITATE Dwyrain Affrica Yn wella’r gallu i ymchwilio i gnydau yn Nwyrain Affrica er mwyn cynhyrchu amrywiaeth o gnydau sy’n dderbyniol i ffermwyr a diogelu’r cyflenwad bwyd yn well.