Rhwydwaith WISE :: WISE Network

“SuperSuDS”: ymagwedd naturiol tuag at leihau perygl llifogydd

Astudiaethau Achos, Peirianneg Ecolegol

Paul Hodgkiss o Waterco yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae Rhwydwaith WISE wedi agor drysau i Waterco gyrchu data gofodol grymus, sydd, trwy arbenigedd y prosiect gyda GIS a’r amser maent wedi’i gymryd i ddeall a dehongli ein busnes, yn cyfrannu’n sylweddol at ein nod i gyflenwi lleihad perygl llifogydd trwy weithredu ymagweddau naturiol.” Paul Hodgkiss, Waterco.

Mae’r tirwedd polisi rheoli dwr wedi newid, gyda’r pwyslais yn symud oddi ar ‘amddiffyn’ at ‘reoli perygl’ llifogydd. Mae galw wedi bod am gyflwyno ymagweddau mwy cynaliadwy, gwydn fel mentrau gwyrdd ynghylch seilwaith gan gynnwys ‘SuDS’, golchdiroedd, adfer gorlifdiroedd, creu gwlyptiroedd a choetiroedd. Eto mae datrysiadau peiriannu traddodiadol yn parhau, â chymorth cymhlethdodau gwerthuso ymagweddau ‘cynaliadwy’ ac ‘integredig’ newydd, gyda nifer o randdeiliaid, datrysiadau ariannu a thirfeddianwyr.

Trwy ddatblygu ymagwedd integredig, systematig, Waterco yn anelu at lywio’r cymhlethdodau hyn i gyflenwi prosiectau ‘prif ffrwd’ a chreu gwasanaeth arloesol i reoli perygl llifogydd er mwyn cynnig ymagwedd fwy cost-effeithiol a naturiol.