Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Gweithio gyda Rhwydwaith WISE

Mae’n ddefnyddiol i ni gael mynediad at arbenigwyr am gyngor ac arbenigedd dadansoddol dim ond i lawr y ffordd ym Mhrifysgol Bangor. Roedden ni eisiau datrys problem annisgwyl yn ddiweddar, ac roedd y cyflymder a’r effeithlonrwydd y gwnaeth WISE Network ein helpu gyda hyn yn amhrisiadwy.”

Andrew Beggin, Rheolwr Gyfarwyddwr ar gyfer Phytovation Cyf.

Mae ‘ffordd WISE ‘ o weithio gyda busnesau yn cynnwys tri cham sy’n mynd â ni yr ail a’r drydedd filltir.

 1. Yn ein cyfarfod cyntaf byddwn yn gwrando ar beth sydd gennych chi i’w ddweud er mwyn i ni gael trosolwg cyfannol o’r cwmni.
 2. Yna, rydym yn adnabod meysydd lle gall Rhwydwaith WISE fod o gymorth – fel arfer bydd rhain yn dod o fewn ein themâu.  Byddwn wedyn yn trafod â chi faint o gydweithio sydd ei angen.  Bydd y gwaith naill ai ar ffurf ‘cymorth’, (hyd at 10 niwrnod) sydd ddim ar gael yn unman arall, (mae hyn yn ddarostyngedig i reoliadau de minimis).  Neu gallwn fynd i mewn i bartneriaeth ymchwil a datblygu lle rydym yn gweithio ochr yn ochr â’n gilydd i ddatblygu cynnyrch, proses neu wasanaeth.
 3. Byddwn yn anelu at weld y darlun mwy – i ddeall, hwyluso a chysylltu.  Mae gennym rwydwaith helaeth a bydd yn gallu eich rhoi chi yn y cyfeiriad iawn e.e.
  • Arbenigedd ym Mhrifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Bangor a thu hwnt
  • Prosiectau dan arweiniad Llywodraeth Cymru megis Cymorth Arloesi Busnes, A4B, Ymgysylltu â Chwsmeriaid
  • Prosiectau perthnasol eraill a ariennir gan WEFO

Cymhwyster

Rydym yn cael ein llywodraethu gan reolau Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a’n cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod unrhyw waith rydym yn ei wneud gyda chi, ein busnesau, yn gymwys i gael cymorth gan y Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewropeaidd.  Yr ydym yn cael ein harwain gan yr egwyddorion a ddarparwyd gan WEFO ac rydym yn credu y byddai’n ddefnyddiol rhannu’r rhain gyda chi.

Wrth ddod i benderfyniad mae’n rhaid i ni:

Asesu gwerth am arian o ran yr allbynnau a chanlyniadau

Dyma gyfle gwych i weithio gyda busnesau, yn enwedig busnesau bach a chanolig, sy’n ffurfio asgwrn cefn economi Cymru.  Mae llawer o’r gwaith yr ydym yn ei wneud gyda busnesau ‘am ddim’ – h.y. nid ydym yn cyfnewid arian parod.  Ond, wrth gwrs,’ rydym yn cael ein hariannu o bwrs y wlad – mae popeth yn cael ei dalu amdano gan bob un ohonom, y trethdalwyr, ac yr ydym yn benderfynol o wneud yn siŵr ein bod, gyda’n gilydd, yn gwneud gwahaniaeth i’r economi ac i les pobl ac amgylchedd gwych Cymru.

Sicrhau Cydymffurfio

Mae rheolau’r UE yn nodi’n glir pa fusnesau sy’n gallu cael eu cynorthwyo gan y pot penodol hwn o arian.  Mae gennym hyblygrwydd enfawr ond yn anffodus nid yw rhai sectorau fel ffermwyr a manwerthwyr sy’n derbyn cymorth gan gronfeydd eraill yn gymwys.  Rhaid i ni hefyd wneud yn siŵr bod ein holl gwmnïau yn gyfarwydd ag ymrwymiad yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i Gynaliadwyedd a dyma pam rydym wedi datblygu ein PrawfIechyd a MarcSiarter er budd i’ch busnes.

Sicrhau gwerth y cysylltiadau strategol

Rydym i gyd yn gweithredu o fewn darlun ehangach, felly mae’n bwysig i bob un ohonom allu dangos sut mae ein cydweithrediad yn cyd-fynd â’r darlun ehangach hwnnw.

Asesu o safbwynt strwythurol

Mae Rhwydwaith WISE yn cael ei ariannu i gyfrannu at y blaenoriaethau WEFO canlynol:

Blaenoriaeth 1 – Adeiladu’r Economi Wybodaeth, Thema 1 – Ymchwil, Datblygu, Arloesi a Thechnoleg.  Mae mwy o wybodaeth am hyn ar gael yn Rhaglen Weithredol yr ERDF ar wefan WEFO.

Mae’n rhaid i ni fodloni ein hunain ( a WEFO ) bod pob prosiect yr ydym yn ei ddilyn yn bodloni amcan y flaenoriaeth i hyrwyddo economi sy’n ychwanegu gwerth sylweddol drwy wella gwybodaeth ac arloesi ar gyfer twf, yn maethu Ymchwil a Datblygu, arloesedd a thechnoleg a’r gallu i ddefnyddio hynny’n fasnachol.  Nod Thema 1 dod â gwerth ychwanegol trwy adeiladu gallu busnesau i ddatblygu a manteisio ar wella a chofleidio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd.

Asesu yn erbyn y naw egwyddor a osodwyd gan WEFO

 1. Sicrhau bod y broses/system neu gynnyrch sy’n cael ei ddatblygu a’r person sy’n elwa yn y pendraw yn gymwys/cydymffurfio (e.e. ddim yn ymwneud yn uniongyrchol â ffermio neu goedwigaeth, a bod y gweithgaredd ddim yn ddyletswydd statudol)
 2. Sicrhau bod 80 % neu fwy o’r mentrau a gefnogir yn fusnesau bach a chanolig
 3. Sicrhau nad yw unrhyw gefnogaeth a ddarperir ar gyfer y diben o alluogi’r buddiolwr i fod yn cydymffurfio’n llawn â deddfwriaeth gyfredol a datblygu deddfwriaeth (dyletswyddau statudol)
 4. Sicrhau bod newid sylweddol mewn busnes/ymchwil a datblygu gweithgaredd ( h.y. gwell gwasanaethau a chynhyrchion) yn y mentrau a gynorthwywyd a bod y buddion yn perthyn i allbynnau sy’n gysylltiedig â Blaenoriaeth 1 yn ar gyfer yr ardal Gydgyfeiriant
 5. Bydd angen caffael unrhyw gwmnïau arbenigol a ddefnyddir neu’n ffurfio rhan o gydweithio ffurfiol
 6. Bydd angen cydymffurfio â’r Fframwaith Cymunedol ar gyfer Cymorth Gwladwriaethol ar gyfer Ymchwil a Datblygu ac Arloesi cydweithio a lledaenu canlyniadau/ymchwil
 7. Pan fydd gyrwyr y farchnad yn perthyn yn agos i weithgarwch anghymwys ( e.e. ffermio, coedwigaeth) bydd angen tystiolaeth gadarn i ddangos y bydd y cyfle sy’n cael ei ecsbloetio yn arwain at fanteision a buddiolwyr cymwys
 8. Dylai ffynonellau eraill o gymorth ar gyfer menter yn cael eu hystyried yn ystod pob cam o’r broses
 9. Dylai’r gefnogaeth anelu at ddatblygu etifeddiaeth o ymchwil a datblygu o fewn y mentrau a gefnogir nid darparu gwasanaeth yn unig – ni ddylai’r cwmni ofyn am yr un cymorth dro ar ôl tro

Ni chaniateir i ni ymgymeryd ag ymchwil sy’n cael ei ddiffinio fel ‘sylfaenol’.