Rhwydwaith WISE :: WISE Network

7-8.08.13
Rhwydwaith WISE yn yr Eisteddfod

Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Cafodd tîm Cynaliadwyedd y Sefydliad Cymreig ar gyfer Adnoddau Naturiol ddau ddiwrnod hwyliog ym Mhabell Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau. Arddangos gwaith sy’n cael ei gyflawni gan brojectau Ewropeaidd Rhwydwaith WISE a SEACAMS oedd bwriad y stondin eleni.

Plant yn darlunio poster :: Children designing a posterGan mai Iechyd oedd thema’r babell wyddoniaeth eleni roeddem ni yn tynnu sylw’r ymwelwyr at y cysylltiad rhwng iechyd a chynaliadwyedd. Roedd yr arddangosfa liwgar o weithgareddau a phosteri yn annog pobl i ystyried sut mae ein penderfyniadau o ddydd i ddydd (yn fach a mawr) yn effeithio ar bobl eraill, y blaned a ffyniant.

Alun Davies yn drio'r ap :: Alun Davies trys the appY Prif atyniad oedd ein ‘ap’ newydd ‘Taranu gyda’r Troli’ a bachodd nifer helaeth ar y cyfle unigryw i roi cynnig ar declyn hollol newydd sydd wedi ei ddatblygu gan yr Ysgol Seicoleg. Rhwydwaith WISE. Mae’r ‘ap’ yn ffordd o ddylanwadu ar yr is-ymwybod drwy chwarae gem, a’r nod yw annog pobl i newid ymddygiad tuag at ddewisiadau iachach pan yn prynu bwyd wrth siopa’n wythnosol. Mae Rhwydwaith WISE yn gweithio gyda nifer o gwmnïau sydd â diddordeb yn y maes hwn.

Daeth Is-Ganghellor Prifysgol Bangor John Hughes i’n gweld ddydd Mercher a chael tro ar yr ap newydd ar ei ymweliad â’r stondin ar y dydd Mercher. Mae’r Is-Ganghellor yn awyddus fod Prifysgol Bangor yn dod yn adnabyddus yn fyd-eang fel y Brifysgol Cynaliadwy ac mae ef yn gefnogol dros ben i’r ymdrechion i ‘wneud cynaliadwyedd yn fyw’ ar draws y campws a thu hwnt. Fel rhagair i Polisi Cynaliadwyedd Newydd y Brifysgol dywed:

Ym Mhrifysgol Bangor mae cynaliadwyedd yn rhan o bopeth a wnawn. Cynaliadwyedd yw’r ffordd yr ydym yn gweithredu a’r rheswm pam yr ydym yn gweithredu.”

Yr Athro John G.Hughes, Is Ganghellor

Y diwrnod canlynol yr oeddem yn falch o groesawu Alun Davies, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, i’r stondin. Cafodd yntau dro ar yr ‘ap’ a chlywed mwy am ymdrechion Prifysgol Bangor o ran cynaliadwyedd. Roedd hefyd yn yn gyfle i drafod mwy am y gwaith mae’r prosiectau Rhwydwaith WISE a SEACAMS yn ei wneud led led Cymru drwy’r dair Brifysgol, Aberystwyth, Bangor ac Abertawe, i alluogi busnesau i gydweithio yn nes gyda Phrifysgolion i ddatblygu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau cynaliadwy, ac i gyfrannu tuag at Gymru mwy cynaliadwy yn economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.