Rhwydwaith WISE :: WISE Network

22.03.13
Cynhadledd ‘Cynaliadwyedd a’r Gymraeg’, Prifysgol Bangor

Newyddion, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Cynhaliwyd cynhadledd lwyddiannus iawn ym Mhrifysgol Bangor ar ddydd Gwener y 22ain Chwefror ar ‘Cynaliadwyedd a’r Iaith Gymraeg’ gyda dros 70 yn mynychu. Cafodd ei threfnu ar y cyd rhwng Dyfodol i’r Iaith a Rhwydwaith WISE, Prifysgol Bangor.

y dylai lles a datblygiad yr iaith Gymraeg fod yn greiddiol i ddiffiniad Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru

Llwyddodd y gynhadledd i dynnu cynulleidfa o bob cwr o Gymru ac o nifer o wahanol sefydliadau at ei gilydd. Roedd y cynadleddwyr yn cynnwys rhai oedd ag arbenigedd a diddordeb ym meysydd cynaliadwyedd, yr amgylchedd a’r iaith Gymraeg.

Nod y gynhadledd oedd chwalu’r myth mai ystyriaethau amgylcheddol yn unig sydd i gynaliadwyedd, amlygu’r rhyngberthynas gymhleth sydd rhwng pobl, y blaned â’r economi os ydym am fod yn genedl gynaliadwy, a datguddio fod yna gysylltiad clir a phendant rhwng cynaliadwyedd â’r Gymraeg yng Nghymru.

Erbyn diwedd y dydd roedd yn amlwg fod y grymoedd sy’n milwrio yn erbyn yr amgylchedd yn debyg iawn i’r rhai sy’n arwain at ddifaterwch at y Gymraeg ac fod yna le i’r rhai sydd am weld y Gymraeg yn ffynnu i ddysgu o brofiadau ymgyrchwyr amgylcheddol wrth fynd ati i ddylanwadu ar bolisïau, yn benodol drwy sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei gweld fel elfen bwysig o gynaliadwyedd.

Bu trafodaeth frwd yn sgil pob un o’r cyflwyniadau gan siaradwyr oedd yn arbenigo yn eu meysydd penodol a bu’n gyfle i gasglu syniadau ynglyn a’r cysylltiadau posibl rhwng yr agenda cynaliadwyedd a’r ymdrechion i sicrhau dyfodol y Gymraeg.

Cafwyd dau benderfyniad pwysig erbyn diwedd y dydd:

  1. Y dylai gymaint o unigolion a sefydliadau â phosib fanteisio ar y cyfle i ddylanwadu ar raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru drwy ymateb, yn y lle cyntaf, i’r ymgynghoriad ar y Bil Datblygu Cynaliadwy a’r Bil Cynllunio gan bwysleisio’r angen i roi lle canolog i’r Gymraeg ynddyn nhw. (Diwedd ymgynghoriaeth Y Bil Datblygu Cynaliadwy – Papur gwyn 04/03/12)
  2. Lluniwyd datganiad i’w anfon at Lywodraeth Cymru fel a ganlyn: ““Mae lles yr iaith Gymraeg yn rhan o Ddatblygu Cynaliadwy yn ôl polisïau a chynlluniau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Mae cynhadledd Dyfodol ar Gynaliadwyedd a’r Gymraeg gynhaliwyd ym Mangor, ddydd Gwener 22 ain o Chwefror 2013 yn cadarnhau’r farn y dylai lles a datblygiad yr iaith Gymraeg fod yn greiddiol i ddiffiniad Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru. Rydym ni’n galw felly ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod lles a datblygiad y Gymraeg yn cael ei gynnwys yn un o’r elfennau sylfaenol ar wyneb ddalen y Bil Datblygu Cynaliadwy arfaethedig a hefyd y Bil Cynllunio maes o law. “

Mae Dyfodol i’r Iaith yn sefydliad gwirfoddol sy’n agored i bawb sy’n caru’r iaith Gymraeg. Ei nod yw dylanwadu drwy ddulliau cyfansoddiadol ar sylwedd a chynnwys polisïau cyhoeddus a deddfwriaeth er mwyn hybu twf a ffyniant y Gymraeg. Bydd yn gweithredu er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Am mwy o wybodaeth:

Mair Rowlands
+44 (0)1248 382852