Rhwydwaith WISE :: WISE Network

2.04.15
Ymgysylltu am ynni gyda thenantiaid tai cymdeithasol yng Nghonwy

Newyddion, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Drwy gydol mis Mawrth, aeth Rhwydwaith WISE a Chartrefi Conwy ati i wneud ymchwil i mewn i wresogi cartrefi a defnydd trydan ymhlith tenantiaid tai cymdeithasol mewn tai a gwresogi’r yn bennaf gan olew yn Sir Conwy. Mae’r ymchwil yn rhan o Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Chartrefi Conwy sydd yn edrych mewn i sefydlu gwasanaethau ynni o fewn y gymdeithas dai.

Dosbarthwyd bron i 100 o holiaduron hefo llaw i eiddo yng Ngherrigydrudion, Llansannan a Llanfair Talhaearn.  Gofynnwyd i drigolion faint y maent yn ei wario ar wres a thrydan, os ydynt yn teimlo fod eu cartrefi’n ddigon cynnes, os oeddent erioed wedi newid cyflenwr ynni neu dariff, ac os oedden yn trio lleihau eu defnydd ynni i arbed arian neu i ddiogelu’r amgylchedd.

Er bod y rhan fwyaf o drigolion yn fodlon ar dymheredd eu cartrefi, dangosir yr arolwg fod tua hanner y trigolion yn poeni am allu fforddio i gadw’n gynnes yn y gaeaf, ac mae dros 20% wedi gorfod gwneud cyfaddawdau rhwng gwres a bwyd er mwyn rheoli eu cyllidebau.  Mae arbed arian yn annog mwy o bobl i arbed ynni na rhesymau amgylcheddol, fodd bynnag, roedd unigolion a oedd yn ymwybodol o ynni adnewyddadwy yn teimlo’n gadarnhaol ar y cyfan am y peth.

Mae cynnal yr arolwg wedi helpu i dynnu sylw at fanteision ymgysylltu rhagweithiol gyda thenantiaid ar sail un ac un i nodi materion ynni, gyda rhai tenantiaid yn codi problemau neu bryderon am eu defnydd o ynni na fysai efallai wedi bod yn amlwg fel arall.  Bydd yr atebion a roddwyd yn cael ei ddefnyddio i helpu i nodi pa fath o gymorth byddai o’r budd mwyaf i denantiaid, a bydd yn llywio’r gwaith o ddatblygu cynlluniau ar gyfer darparu gwasanaethau ynni. Mae’n debygol y gallai asesiadau ynni i denantiaid yn eu cartrefi eu hunain fod yn wasanaeth gwerthfawr y gallai Cartrefi Conwy ddatblygu yn y dyfodol.

Mae yna gynlluniau ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu pellach nes ymlaen yn y flwyddyn, a bydd yn cynnwys nifer uwch o denantiaid Cartrefi Conwy.  Y gobaith yw y bydd yn bosibl i gynnal digwyddiad lle y gall tenantiaid gael mwy o wybodaeth am effeithlonrwydd ynni, gwasanaethau ynni, a chymryd rhan yn llunio cynlluniau pellach.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Liz Shepherd yng Ngartrefi Conwy.