Rhwydwaith WISE :: WISE Network

08.05.14
Datblygu Eco-Amgueddfa cyntaf Cymru ym Mhen Llŷn

Newyddion, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Mae Prifysgol Bangor yn falch iawn o fod yn rhan o Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth sydd newydd ddechrau ar y cyd gydag Oriel Plas Glyn-y-Weddw.  Nod y prosiect yw datblygu Eco-Amgueddfa ym Mhen Llŷn er mwyn dathlu cyfoeth yr ardal gyfan wrth i saith sefydliad treftadol ddod ynghyd i weithio mewn partneriaeth.  Mae’r cysyniad o’r Eco-Amgueddfa yn boblogaidd iawn yn rhai o wledydd eraill Ewrop, ond hwn fydd y cyntaf i gael ei ddatblygu yng Nghymru.

Bydd y prosiect yn adeiladu ar y gwaith treftadol mae Partneriaeth Tirlun Llŷn eisoes wedi ddechrau.  Mae aelodau partneriaeth yr Eco-Amgueddfa yn cynnwys, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Felin Uchaf, Plas Heli, Plas yn Rhiw, Porth y Swnt, Amgueddfa Forwrol Llŷn a Nant Gwrtheyrn.  Mae’r prosiect arloesol hwn yn mynd yn ei flaen gyda diolch i gefnogaeth ariannol gan Fwrdd Technoleg Strategol Llywodraeth Cymru yn dilyn cymorth dechreuol drwy Rhwydwaith WISE.

Does dim model penodol ar gyfer unrhyw eco-amgueddfa, yr un peth sy’n gyffredin rhwng pob un yw’r ffaith bod pob sefydliad yn cydweithio ac yn rhannu’r un weledigaeth.  Mae hwn yn gyfle gwych i gynyddu balchder cymunedol ym Mhen Llŷn a chodi proffil yr ardal yn fyd-eang a thorri tir newydd wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn ffordd arloesol a chadarnhaol,” deudodd Gwenan Griffith, sydd newydd ei phenodi fel Cysylltai KTP Prosiect Eco-Amgueddfa Pen Llŷn.

Bydd y prosiect yn asesu’r defnydd o dechnoleg ddigidol a darparu hyfforddiant i’r mudiadau sy’n rhan o’r bartneriaeth.  Gweledigaeth yr Eco-Amgueddfa yw gweld cynnydd mewn twristiaeth ddiwylliannol, gan arwain at ddiwydiant twristiaeth pedwar tymor cynaliadwy, fydd yn dod a buddion economaidd i’r ardal yn ogystal â rhai cymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth am Eco-Amgueddfa Pen Llŷn, cysylltwch gyda Gwenan Griffith ar post@ecoamgueddfa.org neu dilynwch yr #Ecoamgueddfa ar Twitter fel @ecoamgueddfa, neu drwy’r hash nod #Ecoamgueddfa.